Jolanta Czerepacha

 

Oferta

    W ramach współpracy zobowiązujemy się do:

    • Przejęcia protokolarnego nieruchomości. Przechowywania przekazanej dokumentacji; technicznej, prawnej, administracyjnej, zawartych umów i dokumentów księgowych.
    • Opieki nad nieruchomością poprzez zorganizowanie i nadzór nad:
      1. utrzymywaniem nieruchomości w czystości
      2. utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym
      3. wykonywaniem drobnych napraw i konserwacji
      4. dokonywaniem okresowych kontroli sprawdzających stan techniczny nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego
      5. prowadzeniem Książki obiektu budowlanego
      6. aktualizowaniem spisu właścicieli lokali
      7. ubezpieczeniem budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w zakresie OC.
    • Nadzorowania przestrzegania Regulaminów Wspólnoty przez właścicieli i użytkowników lokali oraz sprawowania kontroli użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
    • Kompleksowego rozliczania kosztów:
      1. przygotowania projektu rocznego planu gospodarczego Wspólnoty
      2. określenia, dla poszczególnych lokali, wysokości comiesięcznych zaliczek przeznaczonych na pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz świadczeń indywidualnych
      3. rozliczania kosztów rzeczywiście poniesionych stosownie do uchwalonego planu gospodarczego, umów zawartych z dostawcami usług i mediów oraz faktycznych zużyć
      4. prowadzenia komputerowej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
    • Dbania o interesy Wspólnoty przez egzekwowanie praw właścicieli, wynikających z zawartych umów z dostawcami mediów i usług np. za dostarczone media, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, bieżącą konserwację.
    • Dbania o finanse Wspólnoty poprzez kompleksową obsługę bankową, windykację należności od właścicieli lokali, zakładanie lokat wolnych środków.
    • Obsługi Właścicieli i Zarządu Wspólnoty w realizacji statutowych obowiązków, a w szczególności zwoływania, organizowania i przygotowania niezbędnych dokumentów i sprawozdań na coroczne zebranie ogółu właścicieli oraz dodatkowe zebrania, zwoływane w trybie wniosku właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości.
 

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, NIE ZNACZY NICZYJA

Czynności zarządzania wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jak i standardami zawodowymi. Współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami, oferującymi konkurencyjne ceny i zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji. więcej...

Kontakt

Gdańsk, ul. Zacna 10
+48 664 007 885
biuro@przestrzen-nieruchomosci.pl